قسمت اول – تولد یک امپراطوری : Multiupload       Rapidshare       Direct Link

 قسمت دوم – فراعنه در جنگ : Multiupload       Rapidshare       Direct Link

 قسمت سوم – معابد قدرت : Multiupload       Rapidshare        Direct Link

 قسمت چهارم – در جستجوی ابدیت :   Multiupload       Rapidshare     Direct Link